REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRAKT

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu elektronicznego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu PRAKT i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy PRAKT jest dostępny pod adresem http://prakt.pl, prowadzony przez firmę PRAKT Joanna Kleszczyńska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 6, 02-673 Warszawa. Numer NIP: 5971379772 [dalej: PRAKT lub Sprzedawca].

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep internetowy PRAKT prowadzi sprzedaż towarów z zakresu wyposażenia taktycznego poprzez sklep internetowy pod adresem http://prakt.pl. Witryna http://prakt.pl umożliwia składanie zamówień oraz rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie http://prakt.pl

KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną [dalej: Kupujący lub Klient].

PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym PRAKT są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" i mogą być oferowane towary używane bądź drugiej jakości.

CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych PRAKT są podawane w polskich złotych [PLN], są cenami brutto [tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT] oraz uwzględniają rabat przy płatności przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5. 1. Standardowo wystawiana jest elektroniczna forma faktury VAT, która jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest tradycyjna fakruta VAT, czyli "papierowa".

5. 2. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym PRAKT wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług [Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.] oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług [Dz.U. Nr 68 poz. 360], podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych [np. z podaniem nazwy/firmy] dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

5. 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej [Dz.U. Nr 249, poz. 1661], Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie http://prakt.pl/user/createAccount. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą [weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru].

5. 4. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

ZAMÓWIENIA ORAZ CZASOWE REZERWACJE

6. Zamówienie oraz czasowe rezerwacje w sklepie internetowym PRAKT można złożyć w jeden z następujących sposobów:

a. za pomocą systemu informatycznego [strony internetowej] sklepu internetowego;

b. pocztą elektroniczną wysłaną na adres: info@prakt.pl - takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP [dot. wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT], adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów;

c. telefonicznie pod numerem: +48 501 717 989

Sprzedawca przyjmuje zamówienie lub rezerwacje do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego lub rezerwowanego produktu w magazynie. Zamówienia oraz rezerwacje realizowane są wg. kolejności złożonia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje między innymi: numer zamówienia, rezerwacji w związku z czym zachęcamy do składania zamówień, rezerwacji przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia, rezerwacji.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz rezerwacji do realizacji następuje w ciągu do 3 godzin roboczych [za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00 - 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłana do Kupującego wiadomość e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie obowiązywania rezerwacji na towar w sklepie internetowym.

8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia lub rezerwacji do realizacji [np. z powodu braku towaru na magazynie lub podania przez Klienta nieprawdziwych danych].

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

9. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia lub rezerwacji Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt. 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy PRAKT a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE; ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

10. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.] informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez obsługę sklepu internetowego w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on do 2 dni roboczych [dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia]. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu Klienta.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA [DOSTARCZENIA TOWARU]

12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a. przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej z reguły dociera do Klienta w czasie do 7 dni roboczych po dniu nadania przesyłki;

ODBIÓR OSOBISTY

13. Przy wyborze przez Klienta odbioru osobistego, odbiór zamówionych towarów jest możliwy w siedzibie sklepu internetowego PRAKT przy ulicy Konstruktorskiej 6 w Warszawie.

PŁATNOŚCI

13. Płatności za towar można dokonać przez przelew bankowy lub pobranie pocztowe.

a. w przypadku zakupu towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki;

b. jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 7 dni od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

14. Klient dokonujący zakupu jako konsument [tj. osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą], któwy zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego PRAKT, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiednie oświadczenia Klienta.

15. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty [nie dotyczy dowodu zakupu] a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy PRAKT na adres siedziby firmy: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.

16. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

17. Towary oferowane w sklepie internetowym PRAKT są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu internetowego PRAKT. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty. Okres i warunki gwarancji oznaczone są na karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

18. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.].

19. Przed odbiorem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

20. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych [tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta nie będącego osobą fizyczną, która nabywa toar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą]:

a. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;

b. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru;

c. Kupujący traci uprawnienia [do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy], jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy;

d. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący / Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć;

21. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą Poczty Polskiej, na adres sklepu internetowego PRAKT: PRAKT, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.

22. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku Kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń [wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru].

23. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji [np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego towaru itp.] - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej umowy.

24. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w skutek nieprawidłowego używania.

25. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru [art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego].

26. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym http://prakt.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

27. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia [tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokanania rozliczeń]. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail i jego przetwarzanie przez PRAKT w celu dokonania transakcji w sklepie internetowym PRAKT, oraz realizacji dostawy.

28. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.] oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu [wglądu] do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest PRAKT Joanna Kleszczyńska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 6, 02-673 Warszawa. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

OPISY PRODUKTÓW

29. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością PRAKT Joanna Kleszczyńska. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z stron internetowych [http://*.prakt.pl/] PRAKT Joanna Kleszczyńska.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

30. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://prakt.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy [zgodnie z art. 71 k.c.].

31. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

32. Sklep internetowy PRAKT nie ponosi odpowiedzialności za towar zakupiony u innego sprzedawcy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

33. Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od oryginału, zależy to od indywidualnego ustawienia monitora i kąta patrzenia na niego;

34. Zamówienia można składać w sklepie internetowym PRAKT 24 godziny na dobę przez cały rok;

35. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową;

36. Kupujacy przed zakupem towaru w sklepie ma obowiązek zapoznać się z jego opisem znajdującym się w sklepie. Zakup oznacza akceptację opisu znajdującego się na stronie sklepu internetowego PRAKT produktu.

37. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail wysyłanej przez obsługę sklepu internetowego PRAKT po złożeniu zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez obsługę sklepu internetowego PRAKT drogą elektroniczną [wiadomość e-mail].

38. Rejestracja w sklepie internetowym PRAKT nie jest konieczna do składania zamówień, jest jednak zalecana.

39. Koszty dostarczenia: przy wartości zamówienia do 999,99 PLN brutto pokrywa Kupujący; przy zamówieniu od 1000,00 PLN brutto koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca.

40. Na specjalne życzenie Klienta możemy wysłać zakupiony towar kurierem.

41. Otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Sprzedawcę dostępności zamówionych towarów.

42. Na otrzymanej drogą e-mail elektornicznej fakturze VAT [wysłanej z adresu sklep@prakt.pl] znajdują się dane potrzebne do wykonania przelewu.

43. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", zamówiony towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

44. Przelew należy wykonać po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

45. Wszelkie nieuzgodnione zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

46. Zabrania się Kupującym rozsyłania drogą elektroniczną treści niezgodnych z prawem, zwłaszcza złośliwego oprogramowania.

47. Językami korespondencyjnymi z obsługą sklepu internetowego PRAKT są język polski i angielski.